مهمترین خبرها
درخواست روحانی از مسئولین برای هماهنگی با مردم
11 دی 1396 10:57
درخواست روحانی از مسئولین برای هماهنگی با مردم

با مردم مسائل را روزانه درمیان بگذارید. نگذارید مردم از کوچه و خیابان از مسائل باخبر شوند.

با مردم مسائل را روزانه درمیان بگذارید. نگذارید مردم از کوچه و خیابان از مسائل باخبر شوند.
برچسب ها